Случаят е от‭ ‬15‭ ‬декември миналата‭ ‬година.‭ ‬В ранния следобед на тази дата‭ ‬42-годишен мъж отишъл с автомобила си на паркинга на варненски мол,‭ ‬на едно от подземните нива,‭ ‬съблякъл се гол и започнал да си прави видеоклип,‭ ‬като‭ ‬се разхождал около колата си.‭ ‬Преминаваща през паркинга жена направила видеозапис,‭ ‬който непосредствено след това показала на продавач-консултант в един от търговските обекти.‭ ‬Била уведомена охраната на мола и извършен преглед на видеоохранителните камери,‭ ‬където също са били регистрирани непристойните действия.

Районният съд прие,‭ ‬че безспорно с поведението си‭ ‬42-годишният мъж‭ ‬е нарушил обществения ред и спокойствие на гражданите,‭ ‬възприели деянието му,‭ ‬което има характеристиките на непристойна проява,‭ ‬доколкото е извършено на публично място,‭ ‬в оживен район и в светлата част от денонощието,‭ ‬когато поведението на лицето е могло да бъде възприето от голям кръг граждани,‭ ‬включително малолетни лица.‭ ‬Проявата е в разрез с етичните обществени норми, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност деянието не съставлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс,‭ ‬а административно нарушение.‭ ‬Съдът прие,‭ ‬че‭ ‬е налице‭ ‬основание за налагане на административно наказание между средния и максималния размер, предвиден в разпоредбата на‭ ‬Указа за борба с дребното хулиганство,‭ ‬а именно‭ ‬-‭ ‬„Глоба‭” ‬в размер на‭ ‬400‭ ‬лева.

Решението на съда подлежи на обжалване в‭ ‬24-часов срок,‭ ‬като в случай на жалба производството пред‭ ‬окръжния съд е насрочено за‭ ‬5 март от‭ ‬13‭ ‬часа.‭

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.