405 000 са жителите на Варненска област с право на глас, 650 са секционните избирателни комисии, от тях 110 са с под 300 избиратели, съобщава Радио Варна.

Седем са секционните комисии в здравни заведения, няма заявено желание за гласуване от хора, поставени под карантина и от пациенти в Ковид отделения.

12 са мобилните секционни комисии за хора с увреждания във Варна, Аксаково, Вълчи дол, Дългопол, Провадия и Суворово.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.