Община Девня отново се включи в инициативата на "Аз вярвам и помагам" за предаване на пластмасови капачки.

"Тази сутрин пред Катедралата във Варна, заедно с директора на Дневния център за хора с увреждания Снежана Дянкова, предадохме събраните в Девня над половин тон капачки. Благодаря на всички наши съграждани, които се включиха в тази благородна кауза", написа в официалния си профил в социалните мрежи кметът Свилен Шитов.

Събраните от кампанията средства ще се използват за закупуване на детска линейка.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.