От Областния информационен център - Варна съобщиха, че 3 232 проекта на обща стойност 775 777 554, 19 лв. са реализирани с европейски средства на територията на Област Варна за програмния период 2014 - 2020 г.

Част от безвъзмездната финансова помощ - в размер на общо 31 034 269, 57 лв. от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 г., е насочена към варненския бизнес, засегнат от пандемията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.