С над 1500 нови творби е нараснал фондът на Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ във Варна за последните 5 години. Това е увеличение с близо един път – разказа директорът на галерията Пламена Рачева в интервю за БНР.

Повечето от произведенията са дарени от художници или техните семейства. За да бъдат съхранявани правилно, през 2021-а предстои реконструкция на фондохранилището. Очаква се ремонт и на прилежащата сграда на Художествен музей „Георги Велчев“.

За календара за новата година варненският културен институт избра картини на един от световно признатите български майстори на изящното изкуство – Георги Лечев.

Големият художник осъществи в галерията през изтеклата 2020-а мащабна ретроспективна изложба, която се превърна в акцент в артистичния живот на страната.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.