„Моето послание за толерантност“ под този наслов учениците от Средно училище „Гео Милев“ – Варна организираха инициатива по повод 16 ноември – Международния ден на толерантността. Всеки ученик от I до XII клас можеше да се включи със свое послание - кратък текст, рисунка, песен, танц, есе, презентация.

„Да си толерантен към някого означава не само да си мил с него, а да разбираш мислите му, да виждаш нещата от неговата гледна точка, да не му се подиграваш“ е написала Ралица Везненкова в своето послание, „Един свят – общи мечти“, убеден е Борислав Михайлов. А Иван Николов е направил своето послание в стихове:

Нека бъдем толерантни,
смели и добри.
Нека се усмихнем,
и любовта да ни крепи.

Ако някой е различен-
ти подай ръка.
Примера си личен
показвай на света.

Какво още мислят учениците за толерантността, може да намерите в тяхната обща презентация.
https://www.youtube.com/watch?v=NOirkuBRwwI&t=7s

До края на деня, във фоайето на училището, ще бъде подредена изложба с творбите на децата.
Инициативата е на Ученическия Парламент на СУ „Гео Милев“, който работи от началото на учебната година.

Днес членовете на парламента тържествено онлайн приеха неговия устав, който определя правилата, по които ще работи ученическото самоуправление и се заклеха „да изграждат училищен дух на принадлежност, да обогатяват и развиват традициите на училището, да допринасят да бъде естествено място за изява на знанията, уменията и способностите на учениците.“

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.