Това е “Час на чистотата” Номер 38 за ентусиастите, а през уикенда те събраха впечатляващо количество над 60 торби с боклук, пръснат в площите около района около нос Галата, някогашния ресторант "Галатея" и плаж "Романтика", съобщава "Moreto.net".

За съжаление, отпадъците са изхвърлени от хора, които не се замислят и безгрижно ги изоставят в природата, а в района около квартал "Галата" е доказателство за това.

 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.