През септември 2020 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Румъния, Полша, Израел и Германия. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през септември 2020 г. намалява с 39.8% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 93.9 хиляди. Данните са на НСИ - Териториално статистическо бюро - Североизток, отдел "Статистически изследвания - Варна".

От всички пренощували лица 46.0% са българи, като по-голяма част от тях (48.2%) са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 50.7 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния - 66.5%, след тях се нареждат тези от Полша - 8.3%, от Израел - 7.5% и от Германия - 4.2%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 85.4% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 4.0%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през септември 2020 г. е 25.4%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди - 34.6%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 14.8 процентни пункта, като най-голямо е намалението при хотелите с 4 и 5 звезди - с 18.5 процентни пункта.

Приходите от нощувки през септември 2020 г. в област Варна достигат 17.3 млн. лв., или с 58.2% по-малко в сравнение със септември 2019 година. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани с 66.8%, докато от български граждани има увеличение с 5.1%, сочат още данните.

Данните показват още, че през септември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 308 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 19.9 хил., а на леглата - 46.0 хиляди. В сравнение със септември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 16.8%, а на леглата в тях - с 26.3%.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2020 г., е 326.8 хил., или с 55.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 61.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди. От общият брой нощувки 119.6 хил. са от български граждани, а 207.2 хил. - от чужденци.

През септември 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 84.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 47.6% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 24.4% от нощувките на български граждани и 8.1% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 28.0 и 7.3%

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.