С 5,5% е спадът на починалите, отчитат от общинска фирма "Обреди" ЕООД - Варна за първите шест месеца на 2020 г. Намалението е спрямо същия период на 2019 година.

Според броя на съставените смъртни актове от община Варна в периода януари-юни 2020 година са починали 1766 души в град Варна и общо 2613 цялата община. Спрямо същия период на миналата година случаите са намалели със 103 за града и общо със 136 за общината.

От "Обреди" отчитат драстичен спад и в сключените бракове.

Докато през първото полугодие на 2019 година те са били 450, то през първите шест месеца на 2020 г. те са със 108 по-малко, или спад с 24%, съобщи "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.