"Във връзка с настъпилата авария на водопровода на дъното на Варненското езеро, РЗИ - Варна ще вземе проби от водите и ще ги изследва по микробиологичните показатели".Това съобщи директорът на РЗИ - Варна Дочка Михайлова и уточни, че пробите ще бъдат взети от зоните "Южен плаж" и плаж "Аспарухово".

Резултатите от тях ще бъдат оповестени в петък, 29 януари.

Ще припомним, че тръбопроводът по дъното на Варненското езеро отново изпуска частично отпадъчни води заради дефектирал участък. При оглед специалистите са констатирали прегъване на тръбата. То води до намаляване на сечението й и появата на пукнатина в зоната на прегъването. От нея започна и нов нов теч на фекални води, констатират специалисти. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.