За периода 22.01.2021 г. – 28.01.2021 г. в гр. Варна и област Варна лабораторно доказани положителни на COVID- 19 са 159 лица срещу 143 лица от предходната седмица, съобщават  от РЗИ - Варна.

През отчетня период специалистите са извършили имунизация срещу COVID-19 на медицински работници, работещи в COVID отделения и от лечебни заведения за извънболнична помощ.

С ваксината на „Пфайзер“ бяха ваксинирани 478 мед. служители

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.