Три пункта за ваксинация ще работят днес, 1 август във Варна, припомнят от Регионалната здравна инспекция в града.

Пунктовете се намират на следните места:

- Grand Mall (ул. "Академик Андрей Сахаров" 2) - от 11,00 до 18,00 ч.

- ЦСМП - Варна, (ул. "Брегалница" 3) - от 8,30 до 15,30 ч.

- ДКЦ-1 (бул. "Съборни" 40) - от 9,00 до 13,00 ч.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.