Качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област, се различава в определени райони от граничните показатели, показват данните от седмичната сводка на РЗИ.

В гр. Вълчи дол са установени „колиформи“ над микробиологичните норми – 6КОЕ/100 мл., при норма – 0КОЕ/100 мл. Издадено е предписание до Ръководителя на ЕТР „Вълчи дол“ при „ВиК-Варна” ООД за предприемане на мерки за подобряване на дезинфекцията на питейната вода и провеждане на учестен мониторинг по показател „колиформи“ до стандартен резултат.

В Курортна зона „Прибой“ – Варна, местност „Фичоза” – Ресторант „Морска звезда” е регистриран остатъчен свободен хлор >1 мг/л, при норма – 0,3-0,4 мг/л, мирис – неприемлив за потребителя. В с. Златина – остатъчен свободен хлор – 0,5 мг/л, при норма – 0,3-0,4 мг/л; гр. Белослав – остатъчен свободен хлор- 0,6 мг/л, при норма – 0,3-0,4 мг/л. В с. Бенковски – нитрати >100 мг/л, при норма – 50 мг/л, калций – 198 мг/л, при норма – 150 мг/л; обща твърдост – 12,2 мг екв./л, при норма – 12 мг екв./л; с. Дюлино – калций – 194 мг/л, при норма – 150 мг/л, обща твърдост – 12,4 мг екв./л, при норма – 12 мг екв./л.

РЗИ-Варна препоръчва питейната вода със съдържание на нитрати повече от 50 мг/л да не се ползва за пиене и приготвяне на храна от следните уязвими групи от населението: бременни жени, кърмачки, кърмачета, хора със заболявания на храносмилателната система и панкреаса.

Кметовете на общини следва да уведомят по подходящ начин консуматорите и общопрактикуващите лекари.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.