Късно вечерта на 30.12.2021 г. е съобщено по телефона в РЗИ-Варна за установен смъртен случай на член от екипажа на моторен кораб „TZAREVNA“ флаг „Малта“, с неизяснена причина.

Екипажът се състои от 18 души, от които 17 българи и 1 украинец. Корабът пристига от Мариупол/Украйна за смяна на екипажа във Варна. Днес са направени бързи антигенни тестове за COVID-19 и към момента са установени 13 положителни лица.

Положителните лица и контактните им от екипажа ще бъдат изолирани по домовете си с предписание на РЗИ - Варна. Разпоредена е крайна дезинфекция на кораба, след напускане на екипажа. Епидемиологичното проучване продължава.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.