Столичната РЗИ публикува нова заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град.

Считано от днес до 30 ноември посещенията на непълнолетни лица, в търговските обекти-тип мол може се осъществява в присъствието на поне един от изброените:
- родител
- настойник
- попечител
- лице, полагащо грижи за детето
- пълнолетно дееспособно лице, осигурено от горе изброените.

От 7 ноември до 30 ноември се въвежда "зелен коридор" - ежедневен часови диапазон от 8:00 до 10:00 часа, в който гражданите над 65-годишна възраст да посещават хранителните магазини.

Препоръчва се на лицата под 65 годишна възраст да посещават хранителните магазини извън тези часове, съобщава БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.