За периода 26 февруари - 4 март 2021 г. в гр. Варна и областта лабораторно доказани с положителни проби за Covid-19 са 608 лица срещу 529 за предходната седмица. това съобщават от РЗИ - Варна.

През имунизационния кабинет са преминали 665 лица, на които са поставени ваксини против Covid-19. Специалисти от РЗИ са издали 1279 предписания за поставяне под карантина на положителни и контактни лица на Covid - 19.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.