За изтеклата седмица за гр. Варна и област Варна лабораторно доказани положителни на COVID- 19 са 1646 лица срещу 1049 лица от предходната седмица. Това показват данни на РЗИ - Варна за периода 12.03.2021 г. ÷ 18.03.2021 г.

В имунизационният кабинет през отчетния период са преминали 708 лица, от които срещу COVID-19 са имунизирани 636 лица, 7 лица са имунизирани за жълта треска,останалите имунизациии са по националния имунизационен календар.

През седмицата се извърши имунизация и реимунизация срещу COVID-19 на лицата от целевите групи, лица, които ще участват в секционните изборни комисии и лица, записали се в електронния портал.Извършени са 143 епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 лица и на 10 лица с други инфекциозни заболявания.

Издадени са общо 3106 броя предписания за поставяне под карантина на положителни и контактни лица на COVID-19. Няма наложени административни санкции.

Изготвени и връчени са 6 предписания за противоепидемични мерки във връзка със Заповед на Областния управител на Област с административен адрес Варна.

Извършени са 895 епидемиологични проучвания на лица с положителни PCR тестове и бързи антигенни тестове. Служители на отдел ДЗК са включени в графика на Летище Варна. За периода са пристигнали 1220 пътника. 664 пътници са предоставили отрицателни РСR теста за COVID-19.

Връчени са 529 предписания за поставяне под 10-дневна карантина на лица пристигащи на територията на България, които не са представили РСR тестове за COVID-19.

27 пътника са представили декларации за транзитно преминаване през територията на България и лица, част от екипажи на плавателни средства.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.