За последните 7 дни (24.06.2022 г. – 30.06.2022 г.) за oбласт Варна лабораторно доказани положителни на COVID-19 са 264 лица срещу 158 лица от предходната седмица. Починало е 1 лице, съобщиха от РЗИ - Варна. В имунизационния кабинет към РЗИ- Варна през отчетния период са извършени 359 имунизации.

Извършени са 252 епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 лица и на 19 лица с други инфекциозни заболявания. Издадени са общо 274 броя предписания за поставяне под карантина на положителни на COVID-19 лица, контактни лица и хоспитализирани. Няма наложени административни санкции.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.