През изтеклата седмица за гр. Варна и област Варна лабораторно доказани положителни на COVID- 19 са 124 лица. Това е значително по-малко в сравнение с миналата, когато бяха регистрирани 239 случая., съобщи РЗИ- Варна.

Специалистите са извършили 146 епидемиологични проучвания на положителни и контактни на положителни на COVID-19 лица. Изготвени и връчени са общо 343 предписания за поставяне под карантина: на положителни лица за лечение в лечебно заведение и дехоспитализирани – 66 лица, за домашна изолация на положителни лица – 133, на контактни лица - 144.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.