Разрешава се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност във всички лечебни заведения за болнична помощ на територията на област Варна. Това става ясно от заповед на директора на Регионалната здравна инспекция в морската столица, издадена вчера и публикувана днес в сайта на РЗИ.

Причината е значителното понижение на заболеваемостта от Covid-19 в област Варна и подобряването на наблюдаваните показатели. В зависимост от развитието на епидемичната обстановка в областта свижданията в лечебните заведения също ще бъдат разрешени. В момента са позволени свижданията на пациенти в терминален стадий.

Ще припомним, че на 8 март всички планови операции и плановия прием в здравните заведения на територията на Варна и областта бяха спрени заради повишените нива на заболеваемост от коронавирус.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.