При направения мониторинг на РЗИ - Варна за качеството на питейната вода, подавана на населението във Варненска област за периода 01.03.2023 г. – 15.03.2023 г. бяха открити следните нередности:
- с. Млада гвардия - остатъчен свободен хлор - 0,522 мг/л, при норма – 0,3 - 0,4 мг/, мирис – неприемлив за потребителя.
- с. Неофит Рилски - остатъчен свободен хлор - 0,561 мг/л, при норма – 0,3 - 0,4 мг/, мирис – неприемлив за потребителя.
- с. Войводино - остатъчен свободен хлор - 0,702 мг/л, при норма – 0,3 - 0,4 мг/, мирис – неприемлив за потребителя.
- с. Изворник - остатъчен свободен хлор- 0,725 мг/л, при норма – 0,3 - 0,4 мг/, мирис – неприемлив за потребителя.
- с. Кичево - остатъчен свободен хлор- 0,949 мг/л, при норма – 0,3 - 0,4 мг/, мирис – неприемлив за потребителя.
- с. Китен - остатъчен свободен хлор >1,97 мг/л, при норма – 0,3 - 0,4 мг/, мирис – неприемлив за потребителя.
- с. Равна - остатъчен свободен хлор - 0,611 мг/л, при норма – 0,3 - 0,4 мг/, мирис – неприемлив за потребителя.
- с. Кривня - остатъчен свободен хлор- 0,594 мг/л, при норма – 0,3 - 0,4 мг/, мирис – неприемлив за потребителя.
- гр. Варна, Цветен квартал - остатъчен свободен хлор- 0,518 мг/л, при норма – 0,3 - 0,4 мг/, мирис – неприемлив за потребителя.
- гр. Варна, ВСУ - остатъчен свободен хлор- 0,597 мг/л, при норма – 0,3 - 0,4 мг/, мирис
– неприемлив за потребителя.

В с. Тополи – чешма №1 в парка, в близост до мостчето – изследваните нитрати са 63,5 мг/л при норма – 50 мг/л.

При направения седмичен анализ на острата заразна заболеваемост не са установени заболявания, предавани
по воден път, поясниха експертите от РЗИ.

По този повод експертите са изготвили 6 предписания до ръководителите на ЕТР при „ВиК-Варна” ООД за предприемане на мерки за регулиране на дезинфекцията на питейната вода с оглед постигане на приемливост за потребителя по показатели остатъчен свободен хлор и мирис.

От РЗИ - Варна препоръчват питейната вода със съдържание на нитрати повече от 50 мг./л. да
не се ползва за пиене и приготвяне на храна от следните уязвими групи от населението:
бременни жени, кърмачки, кърмачета, хора със заболявания на храносмилателната
система и панкреаса.

Кметовете на общини следва да уведомят по подходящ начин
консуматорите и общопрактикуващите лекари.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.