Според седмичния бюлетин на Регионалната здравна инспекция – Варна доказаните положителни на COVID- 19 са 64 лица срещу 76 лица от предходната седмица. В имунизационния кабинет през отчетния период са преминали 33 лица, от които са имунизирани 18 лица. От тях за жълта треска са имунизирани 7 лица.

Има регистрирани 6 случая на ухапани от кърлежи.

Има регистрирани 1 случай на Марсилска треска и 2 случая на Лаймска борелиоза.

Извършени са 186 епидемиологични проучвания на положителни на COVID-19 и контактни на положителни, поставени под карантина лица. Издадени и връчени са 138 предписания за поставяне под карантина лица.

Няма наложени административни санкции.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.