За изтеклата седмица за гр. Варна и област Варна лабораторно доказани положителни на COVID- 19 са 1206 лица срещу 709 лица от предходната седмица. Това съобщи Дочка Михайлова - директор на РЗИ - Варна. 

Тя уточни, че са извършени 2107 епидемиологични проучвания на съмнителни и положителни на COVID-19 лица и на такива, с други инфекциозни заболявания. Връчени са 2697 предписания за поставяне под карантина на положителни и контактни лица.

Няма наложени административни санкции.

Освен това експерти от инспекцията са връчили за отчетния период 2 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Те са във връзка с установени наднормени нива на шум от автомивка в гр. Варна и за нестандартни проби вода от централното водоснабдяване на с. Голица, общ. Бяла.

Служители на отдел ДЗК към РЗИ са включени в графика на Летище Варна. За последните 7 дни е осъществен контрол на пристигнали 2032 пътника.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.