От днес учениците в някои варненски общини се връщат в клас. Причината за това е понижената заболеваемост, съобщи Ирена Радева, началник на РУО - Варна. От днес, 24 ноември, учениците от училищата на територията на община Бяла вече се върнаха в клас.

Решението е взето, вследствие на анализът, направен на база 14-дневна заболеваемост от COVID-19 на територията на общината, която е на ниво под 250 на 100 хил. души население.

На ротационен принцип се обучават учениците в общините Аврен и Долни чифлик. Там заболелите са в диапазона 250-500 на 100 000.

Ирена Радева допълни, че училищните директори са получили указания да не смесват потоците на малките и големите ученици, на местата, където се връщат присъствено или на ротация.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.