От понеделник Румъния въвежда нови правила във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната.

Националният комитет за извънредни ситуации изисква носенето на предпазна маска да е задължително в цялата страна, така че да се покриват носа и устата. Това се отнася за всички, които са навършили 5-годишна възраст и важи за открити и затворени обществени пространства. В градовете и селата ще се извършват онлайн учебни дейности, които изискват физическо присъствие на предучилищни, предучилищни и ученици в училищата.

От девети ноември във всички населени места в Румъния се забранява движението на хора извън дома/домакинството между 23.00 - 05.00 часа. Предвидени са следните изключения:

- пътуване в професионален интерес, включително между дома и местоработата

- пътуване за медицинска помощ, което не може да бъде отложено или направено, както и за закупуване на лекарства

- пътуване извън населеното място на лица, които са в транзит или изпълняват пътувания, чийто интервал от време се припокрива с периода на забрана, като пътуването се доказва с билет за влак, автобус, самолет.

- пътуване по оправдани причини, като грижа за деца , помощ за възрастни, болни или инвалиди или смърт на член на семейството.

Преустановява се и дейността на селскостопанските хранителни пазари в затворени пространства, събори, панаири, и битпазари.

Тези мерки ще бъдат взети за период от 30 дни, след като в края на това, в зависимост от развитието на епидемиологичната ситуация, ще бъде решено, според случая, да се поддържат, премахват или модифицират. През последното денонощие са регистрирани 10260 души с коронавирус в Румъния. 123-ма са починали, съобщава БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.