Роувърът "Пърсивиърънс" направи първите си стъпки на Марс, където пристигна преди 2 седмици. Апаратът на НАСА е изминал общо шест метра и половина за 33 минути. Това е станало в четвъртък следобед, като целта била да се провери дали системата функционира правилно, съобщава БНР.

Марсоходът с шест колела е напреднал четири метра, след което се завъртял наляво и се придвижил два метра и половина назад, като е заснел собствените си следи по повърхността на Червената планета.

Снимките бяха публикувани от НАСА, откъдето изразиха задоволство от успешното начало на мисията.

Според разчетите, "Пърсивиърънс" ще може да изминава по 200 метра за един марсиански ден, който е малко по-дълъг от земния.

Снимка: НАСА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.