Днес в Областна администрация - Варна, в присъствието на членове от състава на Областната комисия по БДП за област Варна (Сектор „Пътна полиция“- ОД на МВР-Варна, ПБЗН-Варна, РЗИ-Варна, общини от област Варна и ОПУ на АПИ-Варна) се проведе работна среща с представители на варненските мото клубове. Чрез видеоконферентна връзка участие взеха и представители на ДАБДП. На срещата бяха разгледани и обсъдени предложения от представителите на варненските мото клубове, свързани с предприемането на нови, допълнителни мерки за предотвратяване на войната по пътищата и подобряване безопасността на движението по пътищата като изграждане на определени пътни участъци - писти за провеждане на мото скоростни състезания (гонки) в извън населени места; прецизиране на нормативната уредба, свързана с размера на грайферите на гумите на моторите и уеднаквяването и със стандартите, заложени при производството на мотори в заводите; промени при поставянето на мантинели в проблемни пътни участъци; предприемане своевременни действия от компетентните институции при установяване замърсяване на пътните платна с пясък и/или течности и промяна графика на миенето на уличната пътна мрежа; провеждане на информационни кампании и инициативи по училищата за подобряване културата на подрастващите – също участници в движението по пътищата; промяна при фазите на някои светофарни уредби. Разгледано беше и идейно предложение за изграждане паметник на моториста. Представителите на ДАБДП, членовете от състава на комисията и областният управител на област Варна Стоян Пасев приветстваха идеите на мотоциклетистите, към които беше отправен апел да сигнализират своевременно органите на Сектор „Пътна полиция“- ОД на МВР-Варна при установяване на нарушения по пътищата. Същите ще бъдат включени и в предстоящите заседания и инициативи на ОКБДП като представители на неправителствения сектор, съобщиха от областната управа.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.