Тежката бюрокрация и различните правила за изплащане на компенсациите води до увеличаване на напрежението в туристическия бранш. За това алармира Павлин Косев-представител на БХРА във Варна.

Той заяви пред Радио Варна, че е изпратено писмо до премиера с искане на среща, за да се уточнят възможностите за отваряне на заведенията и изплащане на компенсации, за него, и за колегите му, запазването на живота и здравето на персонала и на клиентите също е на първо място. Същевременно всичко това води до увеличаване на напрежението.

Според Павлин Косев, окончателното решение в тази ситуация, може да бъде взето само от експертите в Министерството на здравеопазването.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.