РИОСВ-Варна и БДЧР организираха съвместна проверка по сигнал за авария по тръбопровода във Варненско езеро.

Вчера в РИОСВ-Варна и Басейнова дирекция - Черноморски район постъпи информация от община Варна за констатирани аномални показания в приборите отчитащи налягане и дебит при работа на помпените агрегати на КПС - Аспарухово на 15.01.2021 г. Следствие на това се организира и извърши съвместна проверка на място. Взети са водни проби и предстои да се дадат предписания за незабавното отстраняване на аварията, съобщават от екониспекцията.

Резултатите от взетите водни проби ще бъдат анализирани от РЛ- Варна и след получаването им своевременно ще бъдат публикувани, се казва от прессъобщението на РОСВ - Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.