Снимка: Dnes.bg

На 18 септември около 16.30 ч. в РИОСВ – Варна постъпи сигнал, касаещ замърсяване с хигиенни материали- мокри кърпички в района на Южен плаж, гр. Варна. Извършена е незабавна съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Варна, БДЧР и Регионална лаборатория- Варна към ИАОС, в района от вълнолома, в посока север- до плаж „Варна-север”.

Оказва се, че обилните валежи на 17 септември и запушването на решетка към преливника на смесен битов колектор са довели до замърсяването на Южния плаж във Варна, съобщиха днес от Регионалната инспекция по околната среда и водите в крайморския град. 

На място експертите са установили наличие на мокри кърпички, пластмасови отпадъци, листа и клони в морската вода и по плажната ивица. Замърсяването намалява от юг на север. По време на проверката няма преливане на отпадъчни води от битовия колектор в дъждовния колектор и съответно в Черно море.

Колекторът се стопанисва от "ВиК-Варна"
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.