Съоръженията, чрез които нерегламентирано се отвеждаха отпадъчни води с битово-фекален характер от комплекс край язовир "Цонево", са демонтирани и изтичането е спряно, съобщават от РИОСВ-Варна.

Това стана днес по време на повторна проверка за последващ контрол, извършена съвместно от служители на РИОСВ - Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) - Варна, Полицейски участък в Дългопол и общината. При проверката присъстваха и представители на собственика на имота и ползвателя „Съни Бел-20016“ ЕООД.

В неделя БДЧР установи изтичане на отпадъчни води с битово-фекален характер от комплекс „Дебелец“ в село Дебелец. Днес в присъствието на контролните органи бяха демонтирани контакторът за включване на помпата, електрозахранващият кабел към нея и пожарникарският шланг към тръбата на изхода от шахтата за отпадъчни води. Демонтираните приспособления са иззети, а шахтата – почистена.

Съгласно процедурите в екологичното законодателство на 18 август РИОСВ-Варна изпрати покана до управителя на дружеството да се яви в инспекцията на 26 август за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. На „Съни Бел-20016“ ЕООД е дадено и предписание всеки месец до края на 2020 г. да представя информация за количествата ползвана вода от водопроводната мрежа и количествата отпадъчна вода, транспортирана до най-близката пречиствателна станция.

МОСВ предупреждава, че всяко нерегламентирано заустване в реки и язовири подлежи на санкция според екологичното законодателство

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.