Красивите стари къщи в центъра на Варна са богатство, което трябва да бъде опазено, съобщава кметът на Варна Иван Портних. В социалните мрежи той той показва как община Варна реставрира няколко уникални сгради, в които има съсобственост - на ул.„Шипка“ №1 и №2, както и на сградата на бул. „Княз Борис I“№46, проектирана от арх. Дабко Дабков, строена през 1927 г.

Над 500 обекта са включени в списъка на паметници на културата, за още нови 117 сгради се извършва изследователска работа от експертите от отдел "Недвижимо културно наследство" в Община Варна. Целта е да бъдат одобрени и включени в защитените списъци на Националния институт за недвижимо културно наследство.

От 2015 г. до момента са възродени едни от най-красивите къщи в центъра на града: на бул. „Княз Борис І“ №8 и №30; ул.„Воден" №7 и №13; на ул. „Драган Цанков“ №8, ул. "Братя Миладинови" 11, бул. "Вл. Варненчик" 47, ул. "Хан Омуртаг" 11. Обновени са и къщите на ул. „Архимандрит Филарет“ №13, ул. „Дръзки“ № 10; ул. „Драгоман“ № 28; бул. „Приморски“ №67, на ул. „Преслав“ № 5; № 7; № 13, както и сградата на бившия грандхотел "Париж" на ул. "Преслав" 57. След дълги преговори и промяна на собствеността, в процес на реставрация е една от най-красивите и изящни сгради в сърцето на Варна - на ул. „Преслав №22, популярна като Софийската банка.

Снимки: https://www.varnaheritage.com/register/obekti

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.