Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна прие ресорната комисия към местния парламент. С пълно единодушие членовете на комисията гласуваха решенията и протоколите от заседанията „да се довеждат до знанието на населението чрез сайтовете на Общински съвет - Варна и/или Община Варна и/или чрез средствата за масово осведомяване“. Това означава, че се прекратява практиката за публикуване на актовете на Съвета в печатни издания.

„Промяната е породена от необходимостта от прецизиране на процедурата относно оповестяването на заседанията на Общинския съвет. Принципите на публичност и прозрачност ще бъдат спазени, но ще се намалят финансовите средства, които се разходват за оповестяване на административните актове в национални печатни издания, поради липса на местни такива. Изменението определено ще има положително въздействие върху общинския бюджет“, заяви председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов, който предлага промяната.

Справка показва, че от началото на мандата за публикуване на актовете на ОбС - Варна в пресата са изразходвани близо 32 000 лв. За период от една година – от юли миналата година до юли 2020 г., по същото направление са направени разходи на стойност приблизително 79 000 лв. без ДДС.

„Законът за местното самоуправление и местната администрация ни задължава да публикуваме актовете на ОбС. Доколкото интернет пространството покрива характеристиките на средство за масово осведомяване, задължението за разгласяване може да бъде изпълнено чрез публикуването на протоколите и решенията или в сайтовете на Общинския съвет и/или Община Варна, и/или в останалите средства за масова информация“, допълни Балабанов.

Предстои предложението за промени да бъде гласувано от Общинския съвет.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.