Проблемите с прекъсванията на електрозахранването и качеството на доставяната електроенергия бяха дискутирани на среща между представители на местната власт в област Търговище и ръководството на Електроразпределение Север.

Представителите на мрежовото дружество на ЕНЕРГО-ПРО информираха кметовете, че нормалната схема на електрозахранване на територията на област Търговище е нарушена вследствие на дейности, извършвани по електропреносната мрежа, оперирана от Електроенергиен системен оператор (ЕСО). Това налага алтернативно захранване на електропроводите по аварийни схеми, които обаче са предназначени за използване само по спешност, тъй като натоварват електроенергийната система.

Извънредното натоварване на електропроводите през последните месеци увеличи значително неплановите изключвания в десетки населени места в областта и доведе до ръст на клиентските жалби. Това затруднява и работата на екипите на ЕРП Север по локализиране на евентуални повреди по съоръженията поради удълженото трасе на електропроводите вследствие на приложените аварийни схеми. С проблема е запозната и Комисията за енергийно и водно регулиране, която очаква конкретни решения по казуса от ЕСО.

Друг проблем, който беше представен по време на срещата е, че по време на плановите ремонти на подстанциите на ЕСО се променя начинът на заземяване на звездния център на електроразпределителната мрежа средно напрежение.

Това се осъществява с активно съпротивление, като промяната не е съгласувана с ЕРП Север. Промяната на начина на заземяване на звездния център води до значително увеличаване на краткотрайните автоматични повторни включвания и влошаване на качеството на доставяната електроенергия.

За проблема ЕСО са сигнализирани многократно, но не са предприети никакви действия. „Ръководството на ЕРП Север потърси съдействие от КЕВР, за да бъде намерено компромисно решение, което да балансира експлоатацията и модернизацията на електропреносната мрежа със спецификите на работа на електроразпределителната мрежа и безпроблемното снабдяване на присъединените към нея клиенти", коментира Атанас Колев, председател на УС на ЕРП Север.

Проблемите вследствие на ремонти на съоръжения на ЕСО са от миналата година и затрудняват работата на електроразпределителното дружество в цяла Североизточна България. От началото на 2022 г. има над 600 панирани мероприятия за подсигуряване на участъци във връзка със заявки на ЕСО. В по-голямата си част тези заявки са за изключвания на подстанции или изводи, което води до планови смущения на електроснабдяването на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.