От вчера варненци живеещи в района около КАТ-Варна са без водоподаване, информират от ВиК-Варна.

Планов ремонт остави хората без вода от 17.00 часа във вторник, а днес - 9 юни 2021 г. безводието продължава до около 20.00 часа, когато се очаква водоподаването да бъде възстановено, съобщават от ВиК Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.