Днес беше открита строителна площадка за рекултивация на старото общинско депо за отпадъци в Суворово по проект: „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр. Суворово – етапно строителство“.

На събитието присъстваха кметът на община Суворово – Данаил Йорданов, представители на фирмата изпълнител, представител на надзора, екипа на проекта и гости.

Ден по-рано бе подписан договор за изпълнение на строителството между община Суворово и „ИНФРАИНЖСТРОЙ“ ЕООД – гр. София. Сумата за изпълнение на строително – монтажните работи възлиза на 728 034, 40 лв. с ДДС.

Основните цели на проекта са:

⦁ Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци/сметище/ в ПИ 70175.75.21, землище на гр. Суворово, чрез етапно строителство, предвиждащо : Етап I - Техническа рекултивация, Газоотвеждаща система / предмет на изготвения финансиране от ОПОС проект и Етап II - Биологична рекултивация - ангажимент на община Суворово за последващо изпълнение в съответствие с изискванията на програмата.

⦁ Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;

⦁ Намаляване на рисковете за човешкото здраве и удовлетворяване на условията за използване на рекултивационния повърхностен слой на депото след приключване на неговата експлоатация.

Изпълнението на проекта предвижда два етапа на изпълнение – техническа и биологична рекултивация.

Първият етап е извършване на техническа рекултивация на депото, като той се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“

Вторият етап е извършване на биологична рекултивация, включваща затревяване и залесяване на технически рекултивираното депо, която ще се извърши на етап след реализиране на проекта. Вторият етап ще бъде реализиран с финансови средства на общината.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.