Ректорът на Държавната морска академия в Батуми, Грузия (BSMA) – капитан Муртаз Девадзе, посети ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Заедно с началника на Морско училище – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, обсъдиха предизвикателствата пред морското образование и обмениха опит по актуални въпроси, свързани с морските специалности.

Ректорът на грузинската Академия разгледа учебно-материалната база на Морско училище и се запозна с дейностите и проектите, по които работи флотската Алма матер.

Визитата на капитан Муртаз Девадзе в Морско училище е част от приятелските взаимоотношения между двата университета. В края на миналата година, по време на XXII генерална асамблея на Международната асоциация на морските университети (IAMU), ВВМУ и BSMA подписаха меморандум за разбирателство и сътрудничество, който предвижда общи проекти.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.