Река "Луда Камчия" в района на Айтоски проход е излязла от коритото си и е започнала да пълни язовир "Цонево" ("Георги Трайков"). Снимки на място показват, че реката в района на селата Дъскотна, Билка и Струя е излязла извън обичайното си корито заради продължаващите вече дни валежи. Местните жители обаче не са притеснени, а  напротив благодарят на природата за това, което се случва. Последните 3 годни бяха изключително сухи и иначе голямата река в този участък почти беше пресъхнала.

Река "Луда Камчия" пълни двата най-големи язовира в района - "Камчия" и "Цонево", които са разположени по поречието и. В горните течения е язовир "Камчия", а това което изпуснат от него се явява продължение на реката, която се влива и пълни язовир "Цонево".Поради ниските нива на язовир "Камчия" обаче и тъй като той се използва за битово водоснабдяване на Варна и Бургас, вода по реката почти не беше изпускана и логично нивото на "Цонево" също спадна с бързи темпове.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.