В заседателната зала на Община Белослав, екипът на Местна инициативна група „Аврен - Белослав“ проведе среща по обявен прием в ИСУН, по Оперативна програма „Развитие на селските райони“, процедура BG06RDNP001-19.412 МИГ Аврен-Белослав 19.2/7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“.
Срещата бе водена от инж. Николинка Димова – изпълнителен директор на МИГ, която детайлно представи насоките за кандидатстване по отворената процедура към настоящия момент. В хода на проведената дискусия, участниците получиха изчерпателни отговори на своите въпроси. На информационните срещи присъстваха представители на общини и НПО.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.