Териториите на две защитени зони във Варненско – „Плаж Шкорпиловци“ и „Галата“, стават по-големи, съобщи директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в крайморския град Ерджан Себайтин, цитиран от БТА. Това става по директивата за хабитатите и опазването на местообитанията на различни видове животни и растение.

Освен това под защита са и зоните „Река Камчия“ и „Голяма Камчия“.

В „Плаж Шкорпиловци“ и „Галата“ се запазват определените вече режими, допълни Себайтин. Първата зона вече стига почти до град Бяла. „Галата“ е разширена към сушата. По думите на Себайтин дебатът дали двете зони трябва да бъдат разширени се води от години, но целта е да бъдат опазени местата, където птиците се размножават и отглеждат малките си.

Разликата между защитена зона и парк е много голяма, припомни директорът на РИОСВ. Природните паркове и резерватите се обявяват по Закона за защитените територии, докато защитените зони са определени и обявени по Закона за биологичното разнообразие. В парковете и резерватите режимите за опазване на природата са много строги и там не се позволяват почти никакви човешки дейности. В защитените зони се допуска по-сериозно човешко присъствие, дори е възможно строителство, след преценка от екоинспекцията.

На територията на РИОСВ – Варна имаме един природен парк - „Златни пясъци“, допълни Себайтин. В региона се намират и два строги резервата – „Камчия“ и „Калиакра“. Освен това има пет поддържани резервата - „Киров дол“, „Върбов дол“, „Калфата“, „Балтата“ и „Вълчи преход“. В тях могат да се извършват единствено дейности, свързани с поддръжката на самия резерват, докато в строгите резервати дори и това не е допустимо.

В защитените зони, които са обявени по НАТУРА, собствениците на земи могат да орат, да сеят и жънат, посочи Себайтин. Нерядко в тях попадат и села. Всеки отделен случай обаче се разглежда отделно, допълни директорът на РИОСВ. По думите му това се налага, за да е ясно дали това, което иска да прави собственикът, няма да наруши околната среда или някое специално местообитание.

Във Варненско има и защитени морски територии, разказа още Себайтин. По думите му в тази категория са „Аладжа банка“, част от „Галата“ и „Батова“. На територията на дирекцията, която отговаря и за област Добрич, попада и резерватът „Калиакра“, чиято морска част е на 200 метра навътре. Върху нашите зони не са наложени големи забрани, което не е валидно за „Аладжа банка“, която е точно пред „Златни пясъци“, допълни Ерджан Себайтин.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.