През първото тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 191 жилищни сгради с 1065 жилища в тях и 122 840 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 41 други сгради с 49 727 кв. м РЗП, съобщиха от отдел „Статистически изследвания - Варна“ в Териториално статистическо бюро - Североизток.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 21.7%, докато броят на жилищата в тях намалява с 20.0%, както и общата им застроена площ - с 8.9%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 41.4% по-малко, но общата им застроена площ е с 34.7% повече.
В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 42.5%, докато броят на жилищата в тях намалява с 41.5%, а разгънатата им застроена площ - с 29.5%. Намаляват издадените разрешителни за строеж на други сгради и тяхната РЗП, съответно с 30.5 и 0.4%.
По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на четвърто място в страната. Първа е област Пловдив с издадени 321 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите София (столица) и София с по 229 броя.
През първото тримесечие на 2022 г. в област Варна е започнал строежът на 215 жилищни сгради със 755 жилища в тях и с 90 509 кв. м разгъната застроена площ и на 21 други сгради със 7 231 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 99.1%, докато жилищата в тях намаляват с 43.3%, а разгънатата им застроена площ - с 28.6%. При започнатите други видове сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад, съответно с 64.4 и 85.1%.
В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават със 194.5%, жилищата в тях - с 19.1%, както и общата им застроена площ - с 45.7%. Започнал е строежът на 12.5% по-малко други видове сгради, като и общата им застроена площ намалява със 77.7%.
По започнато строителство на нови сгради област Варна е на второ място в страната. Преди нея е област Пловдив - 208 жилищни и 52 други сгради, а след нея са област София (столица) - 176 жилищни, 5 административни и 30 други сгради, област София - 117 жилищни и 41 други сгради, област Бургас - 109 жилищни и 26 други сгради и област Стара Загора - 61 жилищни и 65 други сгради.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.