Думите са на доц. д-р Валери Йотов от Археологическия музей във Варна, който днес разказа пред медиите за новите проучвания, които бяха направени през последните седмици в югозападната част на античния Одесос. Съобщи, че са успели да открият отходната тръба на мръсния канал, който някога използвали древните жители на града. “Това ни подсказва, че тук някъде се е простирала пясъчната ивица, която отделя града от морето”, допълни доц. Йотов. Той вярва, че през следващите месеци ще бъде изграден подробен проект, който ще социализира археологическите проучвания в тази част на града.

Убеден е, че за първи път в това пространство има шанс да се създаде обществена градинка, в която се разкрива градската крепостна стена от три периода - от времето на късния елинизъм, римския и византийския.

За тази цел не е необходимо да бъде разкопавана цялата зона.Проучванията през тази година доказаха, че на юг от крепостната стена е започвал варненският бряг още от времето на Античността.

Находките през настоящия археологически сезон не са толкова ефектни, обясни още доц. Йотов, но уточни, че е разкрита основата на масивна колона, която предполага, че в района е имало огромна сграда, вероятно с обществено значение.

Ще припомним, че още през март м. г. при разкопки в района на варненската улица "Цар Симеон І", екип от Археологическия музей във Варна, с ръководител доц. д-р Валери Йотов, откри югозападната порта на античния Одесос.

През август т. г. община Варна финансира археологическите проучвания в парковата площ на пространството между улиците "Козлодуй", "Цар Симеон I", "Цариброд" и "Д-р Л. Заменхоф“. Така археолозите продължиха да работят и проучиха част от обекта.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.