За поредна година благотворителната организация „Раунд Тейбъл – Варна“ чрез „Раунд Тейбъл – Германия“ зарадва децата в община Долни чифлик с коледни подаръци от германски деца. На 5 декември гостите от Германия заедно с представители на клуба от Варна раздадоха подаръци на 560 деца от всички детски градини и 900 ученици от първо до четвърти клас от училищата в общината. Общинската управа им съдейства с превозни средства и участие в раздаването на подаръците.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.