Кметът на община Девня Свилен Шитов връчи нови диоптрични очила на 19-годишния Благовест Димитров. Младежът има проблеми със зрението, но не разполага с финансова възможност да си закупи сам подходящите за него рамка и стъкла. С помощта на зам.-кмета Донка Йорданова ръководството на общината се ангажира да осигури очила на Благовест безвъзмездно. Те са предоставени със съдействието на оптика „Новий Зир“. За проблема на Благовест г-н Шитов разбира от неговия баща, който преди време му показва епикриза във връзка със зрителния проблем на сина си и документ за преглед при специалист. Момчето е бивш възпитаник на Средно училище „Васил Левски“ в Девня.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.