Съдът не уважи внесеното искане на прокуратурата за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на 51-годишен мъж, привлечен в качеството на обвиняем за хулиганство, отличаващо се с изключителен цинизъм и дързост. Предвиденото в закона наказание за подобно деяние е лишаване от свобода до 5 години. Непристойните действия са извършени на 10 юни т.год. на публично място - в чакалня за пътници на ферибота в Белослав, като пред четири малолетни момичета привлеченият като обвиняем е смъкнал панталоните си и е маструбирал.

От събраните до момента доказателствата по делото съдът прие, че може да се направи обосновано предположение за съпричастност към деянието. Обвиняемият е лице с обременено съдебно минало, но реабилитиран към момента. По отношение на него са налице данни за полицейски регистрации, но има постоянен адрес по местоживеене. Съдът намери, че обвиняемият не е лице с висока обществена опасност и не съществува хипотеза, при която с налагането на по-леката мярка за неотклонение „подписка“ ще се попречи на разследването и разкриването на обективната истина.

Определението на съда подлежи на обжалване в 3-дневен срок. В случай на жалба делото е насрочено за разглеждане пред ВОС за 24 септември от 10 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.