Годишният отчетен доклад за дейността на Районен съд - Варна през 2023 г.бе обсъден и приет от Общото събрание на съдиите. Председателят на съда Магдалена Давидова – Янева анализира правораздавателната дейност през годината, кадровата и информационна обезпеченост, характерните особености и новите тенденции в работата на магистрати и съдебни служители. В присъствието на административни ръководители и гости от другите съдилища във Варна, от прокуратурата и от Варненската адвокатска колегия, бяха представени обобщени резултати за цялостната дейност на третия по големина първоинстанционен съд в страната.

Данните сочат, че през 2023 г. в Районен съд - Варна новообразуваните дела са почти 22 400. Съдът остава сред натоварените първоинстанционни съдилища, като разгледаните дела през отчетния период са близо 26 600. Стабилни са показателите за качество на постановените съдебни актове и за решаване на делата в кратки срокове, като 83% от всички свършени дела са приключени в 3-месечен срок.

съд – Варна за поредна година бе активно ангажиранс образователно-информационни програми и практики за взаимодействие с училища и университети за повишаване на правната култура и познания за съдебната власт, катонад 500 млади хора са обхванати в образователните инициативи на съда.

Параметри на работата в двете отделения на Районен съд – Варна:

В Гражданско отделение през 2023 г. новопостъпилите дела саблизо 17 000. Повече от половината от всички граждански деласа образувани по заявления за издаване на заповеди за изпълнение - 9158 бр.

Характерно за отчетния период е наблюдаваното значително увеличение при делата за защита от домашно насилие. Новопостъпилите дела през 2023 г. са 344 бр., като 147от тях са разгледани от специализираните състави и касаят случаи на домашно насилие над деца. За сравнение - през 2022г. производствата по ЗЗДН са били общо 303/116 от тях с деца/, а през 2021г. са 238 /86 от тях с деца/

Продължава отчетливата тенденция за намаление при бракоразводните дела. Ако преди повече от 10 годинив съда средно са постъпвали по около1000 бракоразводни дела, в последния 3-годишен период бракоразводните процеси вече са под 800 годишно, като конкретно за 2023 г. разводите по взаимно съгласие са 446, а делата за развод и недействителност на брака са 273.За сметка на това, паралелно се забелязва плавно годишно увеличение при делата, образувани по спор за родителски правапри липса на сключен граждански брак между родителите, или за изменение на мерките относно родителските права, както и за режим на лични отношения на баба и дядо с дете. Тези дела за 2023 г. в съда са 279броя.

Вече няколко поредни години се откроява увеличение на постъпленията в други категории дела, разглеждането на които изисква по-продължителен срок и обикновено включва повече на брой участници в съдебните производства - това са делата за делба и вещните искове – през 2023 г. те са съответно 173 и 339 бр.

В Наказателно отделение през 2023 г.новообразуваните деласанад 5500. Отчетливо се забелязва тенденция за ръст на наказателните дела от общ характер – те са 1322 и техният брой е най-висок за последните пет години. Сред постъпленията от този вид с най-голям дял - около 700 бр., са делата за общоопасни престъпления, които включват държането на наркотични вещества, шофирането след употреба на алкохол или наркотици, противозаконното отнемане на автомобили, причиняването на телесни повреди и щети в транспорта. Следват постъпленията по дела за посегателства срещу собствеността – кражби, грабежи, измами, обсебвания и длъжностни присвоявания, които общо са над 400.

През последната година дял от около 1/3 от всички постъпления в наказателно отделение имат административно-наказателните дела – те са 1827 бр. за 2023 г. Осезаемият ръст при новопостъпилите административно-наказателните дела до голяма степен епоказател за активност от страна на граждани и юридически лица при обжалването пред съда на наложени глоби и санкции от различни административнонаказващи органи като МВР, КАТ, НАП, Комисия за защита на потребителите, Агенция “Митници“, Агенция „Държавна финансова инспекция“, Здравна инспекция и др.

В рамките на календарната година при дежурства са разгледани общо 89 дела по искания за вземане на мярка за процесуална принуда "Задържане под стража" или „Домашен арест". 142 дела са приключени по реда на съкратеното съдебно следствие, което се равнява на 46% от решените с присъда.Със споразумение са приключили 938 дела, което е с около 6% повече спрямо 2021 г.

Повече спрямо предходни годиниса образуваните нови изпълнителни делапри държавните съдебни изпълнители на Районен съд – Варна Преобладаващата част от постъпилите общо над2000 бр. деласа за събиране на вземания в полза на бюджета на съдебната власт.Събраните суми от длъжници по изпълнителни дела са в размер над 1 700 000 лева.

При съдиите по вписванията към Районен съд – Варна се регистрира намаление по отношение на постановените вписвания, отбелязвания и заличавания, които през изминалата година са 40 817 бр. Намалението е видно включително относно вписаните в имотния регистър продажби– за 2023 г. те са 14 122 бр., при 16 140 бр. за 2022 г. и 15 600 бр. за 2021 г., което е и пряко отражение на пазара на недвижими имоти през отчетния период.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.