Ако се установи, че наш депутат е нарушил карантината си, той ще понесе отговорността си". Това заявиха от ГЕРБ във връзка с информации в медиите, че техен народен представител е пристъпил ограниченията и се е явил като адвокат по дела в Районния съд във Варна, отбелязва Нова телевизия.

"Не толерираме никакви форми на нарушаване на закона. В случай, че се докаже, че Бранимир Балачев е нарушил правилата, той следва да понесе своята отговорност съобразно закона", категорични са от партията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.