Тръгват два международни проекта по най-големия екологичен проблем за Черно море, замърсяването му с всевъзможни макро и микро отпадъци. Това заяви доц. д-р Виолин Райков от секция „Морска биология и екология” в Института по океанология към БАН, участник от българска страна и в двата проекта.
Единият, в който освен нашата страна участват и Румъния, Грузия, Турция (координатор на проекта), е насочен към ангажираността на обществото по въпроса за отпадъците във водната среда и върху начините за тяхното преодоляване. Тук новото ще бъде изготвянето на хидродинамични модели на тяхното придвижване в морето - подобно изследване не е правено досега. Още по-интересен е вторият проект (с координатор Унгария), който обхваща държавите по поречието на Дунав и един от големите ѝ притоци - Тиса. Ще бъде проследен пътят на отпадъците от реката до Черно море. Нещо особено важно, тъй като става дума за най-голямата река в Европа, която минава през най-големите ѝ индустриални райони. Тя е носител на огромно количество органика и вторични продукти от цялата производствена дейност на континента, обясни ученият.
Припомняме, че въпросът с морските отпадъци отдавна занимава варненския океанолог. Съвсем наскоро приключи големият тригодишен проект за подобряване на националното законодателство, свързано с управлението на морските отпадъци и техния трансграничен характер, защото попаднали веднъж в морето, няма граници за тяхното предвижване във водата. И сега доц. Райков приема, като продължение на работата по решаване на този проблем, участието си в двата нови международни проекта.
Вторият проект, който е по дунавската програма, тепърва стартира с начална среща на участници в него, обясни доц. Райков. Ще бъде закупено специално плавателно средство (баржа), с което ще се премине по цялото поречие на Дунав още от началото му. На него ще се извършват изследвания, ще има и плаваща изложба. По време на проекта ще спират на определени места, където с помощта на доброволци ще се събират отпадъци, ще се категоризират и картотекират. Предвиждаме в българската част да акцентираме върху района на Силистра. И съответно от румънската - на Калараш. Това е индустриален район, сравнително добре населен и се предполага, че там има по-голямо натоварването с отпадъци. Паралелно с това ще бъдат извършвани акции с доброволци по суша и с лодка за плаващи отпадъци. Планираме да събираме данни за микро пластмасите, като включим и специалисти от Австрия, които имат опит в този вид специфични изследвания. Очертава се това ще бъде една от основните насоки на проекта: изследване, усъвършенстване на методиката за установяване на микро и макро пластмаси и създаване на нова за събиране на данни и тяхното популяризиране. И не на последно място, ще продължим да работим по трансграничното законодателство. Ще помагаме с идеи, предложения, нови мерки и Дунавската комисия, и Черноморската комисия. Логично е да работят с меморандум за сътрудничество, тъй като Дунав и Черно море са неделимо свързани, подчерта доц. Райков.
Що се отнася до практическата полза от двата проекта, които стартират, на първо място тя ще се изрази в установяването на всички източници на замърсяване и тяхното картиране, поясни доц. Райков. Говорим за създаването на комплексна картина на движението на всички реални и потенциални отпадъци до самото море, тъй като ще обхване цяла Европа. Впрочем двата проекта нямат общо помежду си по отношение на координацията, обединява ги само общата цел, борбата срещу замърсяването на морето. На първо място ще бъде подобряването на законодателството и управлението, за да бъде преодоляно замърсяването още на сушата преди отпадъците да станат морски. За тази цел трябва да се знаят горещите точки, за да се вземат по адекватни мерки. Досега не е имало подобно картиране, няма и такава визия. И още нещо много важно - слагаме акцент върху микропластмасите, които са изключително опасни в глобален мащаб. Защото веднъж попаднали във водната среда, те не излизат от нея и циркулират в обмяната на веществата между организмите, за да стигнат накрая в човека и пряко да застрашат здравето му. Тук става въпрос за замърсяване и на подземни води, на източници на питейна вода и за възникването на много сериозни проблеми, ако не се вземат адекватни мерки и то веднага.
Черно море е едно от най-замърсените с пластмасови отпадъци. Всеки ден в него се изхвърлят тонове от тях, идващи от крайбрежието на различните държави. А да не забравяме, че морето ни е затворен воден басейн, чиято динамика предопределя и преноса на голяма част от отпадъците към крайбрежните зони, включително и българското крайбрежие, допълни още доц. Райков.

Стефан Денков

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.