Социологическо проучване, което да идентифицира евентуални проблеми, които гражданите и бизнеса срещат при досега с държавни институции, бе проведено в община Белослав, Варненска област, съобщи Агенция "Фокус".

То бе по Процедура: Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, по проект "Повишаване ролята и отговорностите на гражданите в демократичното развитие на местно ниво в Община Белослав, с изпълнител фондация "Николаевка“.

Проектът е с продължителност 14 месеца от 14 юли 2022 г. до 14 септември 2023 г. Насочен е към повишаване активността на гражданите при определяне на обществените нужди и начините на тяхното задоволяване на местно и регионално ниво за постигане на отговорно и открито управление. Това изисква гражданите да имат възможността да участват в работата на местните и държавни органи и институции и да влияят при вземането на решения, изработването и изпълнението на политики, стратегически документи, закони и други нормативни актове, за да се постига максимална съгласуваност и консенсус между тях и държавата по различни теми от обществения дневен ред.

Гражданското участие е сред основните права и характеристики на демократичното общество. С изпълнението на проекта фондация "Николаевка“ и община Белослав си поставят отговорната задача да изпълни със съдържание различните възможности и форми на включване на гражданите, да представят моментна снимка на състоянието в каква среда се проявява гражданското участие и повлиява ли реално на управленските решения, стана ясно на кръглата маса, провела се вчера.

Чрез изпълнението на проектните дейности ще се стимулира диалога и участието на гражданите като демократично управление и подобряване на местните политиките, включващи форми за гражданско участие, мерки за развитие.

Планираните дейности са пряко необходими за постигане на целите и ще спомогнат за справяне с идентифицираните нужди и проблеми на целевите групи, включени в проекта, а именно липсата на увереност и реални знания за участие в граждански форми в изпълнение на политики за местно развитие. Повишаване на информираността и участие в информационни срещи и събития на граждани, бизнес, неправителствени организации и общинска администрация.

В резултат се очаква: повишаване взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса, нарастване активността на гражданите при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители, подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.