Започва пожароопасният сезон !Забранено е паленето на открит огън, стърнища и др. Считано от 10.06.2022 г., Областна дирекция „Земеделие“ – Варна обявява настъпването на пожароопасен сезон за 2022 г. във всички земеделски територии, съобщават от РСПБЗН -Девня.

Съгласно Заповед № РД 22-04-110/07.06.2022 г., на Директора на Областната дирекция е забранено паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

Забранено е и паленето на стърнища и други растителни отпадъци и използването на открити източници на огън в земеделските земи и горски територии.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.